Kontakt

Koszt sprawozdania finansowego i opłaty sądowe

Sporządzenie i koszty złożenia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wszystkie podmioty zobowiązane ustawowo do prowadzenia ksiąg rach-unkowych oraz te, które dobrowolnie wybrały prowadzenie tzw. pełnej księgowości. Złożenie sprawozdania musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Koszt złożenia sprawozdania wynosi łącznie 140 zł - na tę kwotę składają się: opłata sądowa i opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niektóre podmioty zobo-wiązane są do poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowemu badaniu podlegają m.in. spółki jawne, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, spółki z o.o., spółki akcyjne (poza spółkami znajdującymi się w organizacji) oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych, które spełniły przynajmniej dwa z określonych ustawowo następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Sprawdź koszt sprawozdania finansowego i opłaty sądowe.

Z wykorzystaniem mKsięgowość proces przygotowywania sprawozdania finansowego może być znacznie mniej skomplikowany. Nasi eksperci sporządzą sprawozdanie finan-sowe Twojej firmy oraz poinformują Cię o wszystkich obligatoryjnych opłatach. Nasza oferta obejmuje pełne prowadzenie księgowości Twojego przedsiębiorstwa, a wszystko to w atrakcyjnych cenach. Księgowość staje się prosta dzięki mKsięgowość. Skorzystaj z naszych usług i przekonaj się sam.